Utbildning och online Workshops

Allt fler familjehemsföräldrar berättar om hur svårt det kan vara att vara familjehem, och att det har blivit svårare med tiden. Orsakerna till det är givetvis många, men en orsak kan vara att barn som blir omhändertagna i dag uppvisar mer komplicerade och svåra beteenden.

Adoptivföräldrar kan många gånger känna sig helt oförstående över de svåra beteenden deras barn kan uppvisa. Starka känslor av sorg och skuld skapar konflikter i familjen. Sällan funderar man över hur barnets tidiga erfarenheter kan har påverkat barnets möjlighet att utvecklas många år efter adoptionen.

Neurovetenskaplig forskning har under de senaste tio åren visat att trauma i barndomen kan skada barnets hjärnutveckling och vardagsfunktion och leda till försämrad känslomässig reglering, sensorisk uppfattning, och fysisk hälsa. Detta påverkar barnets förmåga att knyta an och fungera tillsammans med andra människor samt barnets humör, identitetsutveckling och förmåga till inlärning - en mångfald av svårigheter som kommit att kallas för utvecklingstrauma (Bessel Van der Kolk, 2005).

Familjehemsplacerade barn/adopterade barn och har ofta beteenden som är förknippade med trauma. Vuxna tolkar ibland dessa beteende som trots, uppmärksamhetssökande eller provokation vilket kan leda till ett ökat konsekvenstänk i föräldraskapet.

Traditionella föräldrastrategier är dock många gånger verkningslösa på barn med anknytningstrauma.

Online workshop

Online Workshops via zoom kommer till hösten.....

Workshops online via zoom ökar möjligheten för fler familjehem och adoptivfamiljer att kunna delta.

Efter att betalning är gjord och några dagar innan workshopen kommer en länk med instruktioner skickas ut till varje deltagare.  God internetuppkoppling krävs.

Grupprabatt erbjuds till kommuner och företag som önskar erbjuda många av sina familjehem/adoptivfamiljer en möjlighet att utöka sin kunskap. Hör av er till helene@relationsbygget.se för förfrågan om grupprabatt och faktura.

Workshop 1 - Anknytning och trauma

Anknytning+trauma =utvecklingstrauma

Aktuell forskning visar att upprepade trauman i barndomen påverkar hjärnans struktur och kan leda till svårigheter i att reglera känslor och beteenden samt
svårigheter i socialt samspel och nära relationer. Ökad kunskap om anknytning och trauma i barndomen ökar möjligheten till att förstå barnets beteende.

Workshopen  är öppen för alla som vill lära sig mer om hur omsorgsvikt påverkar barns anknytning och utveckling.

Datum kommer,  09.00 - 12.00

Kostnad: 795 kr exkl moms

Boka Workshop - Klicka här!

 

Workshop 2 - Lekens betydelse för traumatiserade barns utveckling

Det är hur vi leker med barn – inte hur mycket – som hjälper dem utveckla förmågor för att hantera stress, få självförtroende och bli kreativa i sitt sätt att möta livets olika utmaningar. Genom lek lär sig barn att uttrycka sig, ta olika perspektiv, lösa problem, bearbeta händelser och samspela med andra. Förmågor som är avgörande för hur vi kan fungera tillsammans med andra.

I denna workshop får du lära dig strategier för hur du, via lek, kan öka barnets  känslomässiga utveckling och främja förmågor hos barnet som motverkar daglig stress och utmanande beteende.

Datum kommer,  09.00 - 12.00

Kostnad: 795 kr exkl moms

Boka Workshop - Klicka här!

 

Workshop 3 - Skam hos komplext traumatiserade barn

Människor i alla åldrar kan efter att ha varit exponerade för traumatiska händelser uppleva olika känslor såsom rädsla, ångest, sorg, ilska, skuld eller skam. Även om alla dessa känslor kan vara mycket oroande, kan skam vara en särskilt svår känsla att hantera efter trauma. Ofta blir skam ett hinder för förändring och grunden till mycket krångliga och svåra beteenden hos familjehemsplacerade barn. 

I denna workshop tittar vi på olika sätt att förstå skam, olika typer av skam, skillnaden mellan skuld och skam, hur skam smittar och påverkar samspelet och olika hur du som förälder kan bemöta barnet och din egen skam.

Datum kommer,  09.00 - 12.00

Kostnad: 795 kr exkl moms

Boka Workshop - Klicka här!

 

Workshop 4 - Egenvård för familjehem och adoptivföräldrar

Majoriteten av de barn som blir familjehemsplacerade har erfarenhet av olika former av omsorgssvikt och traumatiska upplevelser i sina anknytningsrelationer. Att vara förälder till ett barn med den typen av svårigheter är oerhört stressande och krävande. För att orka vara en god förälder i längden är egenvård ett måste. 

I denna workshop undersöker vi hur den ökade stressen påverkar olika relationer i ett familjehem och hur du som förälder kan jobba med egen återhämtning för att minska risken för sammanbrott i placeringen och skilsmässa i parrelationen.

Datum kommer,  09.00 - 12.00

Kostnad: 795 kr exkl moms

Boka Workshop - Klicka här!

 

Workshop 5 - Traumamedvetna föräldrastrategier och Traumamedveten omsorg (TMO) som grund för föräldraskapet

I denna workshop får du lära dig hur du kan bemöta ett traumatiserat barn och öka trygghet i relationen. Vi utgår från nyare forskning kring hjärnans utveckling och tittar på föräldrastrategier som främjar en positiv utveckling. Lär dig grunderna i ett traumamedvetet föräldraskap där förhållningssätt från Traumamedveten omsorg TMO genomsyrar alla föräldrastrategier. Få tillgång till strategier för att förebygga utbrott, skilja på olika typer av utbrott och för att hantera dem när de kommer.

En förutsättning för att du ska kunna tillgodogöra dig denna workshop är att du tidigare har gått workshopen om Anknytning och trauma. 

Datum kommer,  09.00 - 15.00

Kostnad: 1095 kr exkl moms

Boka Workshop - Klicka här!

 

Utbildning

Traumamedvetet föräldraskap -
för familjehem och adoptivföräldrar

2 dagar - 9.30 -15.30

Vad kommer du få lära dig?

Den här två dagar långa utbildningen ger en förståelse för hur trauma i barndomen påverkar barns utveckling och kan leda till beteendeproblem som kan vara svåra för föräldrar och andra vuxna i barnets närhet att förstå. Förutom att ge en teoretisk genomgång om anknytning, trauma och utvecklingstrauma kommer utbildningen ge kunskap om traumamedveten omsorg som grund för föräldraskapet samt olika föräldrastrategier anpassade till barn med regleringssvårigheter och tillitsproblematik som är vanligt vid utvecklingstrauma.

Vem riktar den sig till?

Utbildningen riktar sig i första hand till familjehemsföräldrar och adoptivföräldrar  vars barn har utsatts för svåra upplevelser under barndomen.

Var?

Utbildningsdagarna sker i samarbete med kommun eller företag och hålls i en lokal som anordnas av beställaren.