Utbildning

Allt fler familjehemsföräldrar berättar om hur svårt det kan vara att vara familjehem, och att det har blivit svårare med tiden. Orsakerna till det är givetvis många, men en orsak kan vara att barn som blir omhändertagna i dag uppvisar mer komplicerade och svåra beteenden.

Adoptivföräldrar kan många gånger känna sig helt oförstående över de svåra beteenden deras barn kan uppvisa. Starka känslor av sorg och skuld skapar konflikter i familjen. Sällan funderar man över hur barnets tidiga erfarenheter kan har påverkat barnets möjlighet att utvecklas många år efter adoptionen.

Neurovetenskaplig forskning har under de senaste tio åren visat att trauma i barndomen kan skada barnets hjärnutveckling och vardagsfunktion och leda till försämrad känslomässig reglering, sensorisk uppfattning, och fysisk hälsa. Detta påverkar barnets förmåga att knyta an och fungera tillsammans med andra människor samt barnets humör, identitetsutveckling och förmåga till inlärning - en mångfald av svårigheter som kommit att kallas för utvecklingstrauma (Bessel Van der Kolk, 2005).

Familjehemsplacerade barn/adopterade barn och har ofta beteenden som är förknippade med trauma. Vuxna tolkar ibland dessa beteende som trots, uppmärksamhetssökande eller provokation vilket kan leda till ett ökat konsekvenstänk i föräldraskapet.

Traditionella föräldrastrategier är dock många gånger verkningslösa på barn med anknytningstrauma.

Traumamedvetet föräldraskap -
för familjehem och adoptivföräldrar

2 dagar - 9.30 -15.30

Vad kommer du få lära dig?

Den här två dagar långa utbildningen ger en förståelse för hur trauma i barndomen påverkar barns utveckling och kan leda till beteendeproblem som kan vara svåra för föräldrar och andra vuxna i barnets närhet att förstå. Förutom att ge en teoretisk genomgång om anknytning, trauma och utvecklingstrauma kommer utbildningen ge kunskap om traumamedveten omsorg som grund för föräldraskapet samt olika föräldrastrategier anpassade till barn med regleringssvårigheter och tillitsproblematik som är vanligt vid utvecklingstrauma.

Vem riktar den sig till?

Utbildningen riktar sig i första hand till familjehemsföräldrar, adoptivföräldrar och biologiska föräldrar vars barn har utsatts för svåra upplevelser under barndomen.

Fördjupningsutbildning i anknytning och trauma

4 dagar  - 9.00 -16.00

Vad kommer du få lära dig?

Spädbarn och barn med upplevelser av omsorgsvikt och separationer från anknytningspersoner utvecklar ofta otrygg eller desorganiserad anknytning. Barnen får svårt med impulskontroll och regleringssvårigheter, humör, socialt samspel och andra komplexa svårigheter. Genom kontakter med vården beskrivs svårigheterna ofta utifrån traditionella medicinska diagnoser såsom "depression", "ångest", "beteendeproblem" eller "trots". Professionella som försöker hjälpa och stödja dessa barn kan ofta känna sig hjälplösa när våra försök med olika traditionella  insatser inte tycks leda till någon förändring hos barnet.

Inspirerad av kunskap från banbrytande traumaforskning - erbjuder de här dagarna deltagarna en fördjupad kunskap om anknytning, trauma och det som brukar kallas för utvecklingstrauma eller komplext trauma. Deltagarna får möjlighet att förstå barnens beteende utifrån en traumalins, får kunskap om traumamedveten omsorg samt behandling som bygger på kunskap om hur hjärnan utvecklas.

Dag 1 Anknytning

Dag 2 Trauma och utvecklingstrauma, traumamedveten omsorg samt behandling  för barn med utvecklingstrauma.

Dag 3 Traumamedvetet föräldraskap och föräldrastrategier

Dag 4 Sekundär traumatisering och behov av egenvård hos personer som möter traumatiserade barn i sin arbetsvardag.

Examination och redovisning för att få diplom

Vem riktar den sig till?

Socialsekreterare, familjehemssekreterare, behandlare och konsulenter som möter barn som upplevt omsorgssvikt.

Traumamedvetet förhållningssätt i skolan

För att barn som varit med om traumatiska upplevelser ska få en möjlighet att läka är det viktigt att samtliga vuxna som barnet möter drar åt samma håll och ger ett likartat bemötande. Är du skolpersonal och funderar på hur ni kan arbeta annorlunda på organisationsnivå/gruppnivå/individuellt för att ge barn med trauma förutsättningar att läka och växa? Då är vår utbildning i Traumamedvetet förhållningssätt i skolan något för er. Kontakta josefine@relationsbygget.se för vilket utbildningsalternativ som passar er. Utbildningen anpassas efter skolålder och kan ges som föreläsning eller utbildning via web.