Psykoterapi

De flesta människor får problem någon gång i livet. Alla har sina sårbarheter och livet för med sig både upp-och nedgångar.  Genom psykoterapi kan man få nya perspektiv och redskap till att må och fungera bättre.

Individuell psykoterapi

Har du fastnat i känslotillstånd, tankemönster eller beteenden som skapar problem eller hindrar dig att leva livet med din fulla potential?
Kris, nedstämdhet, depression, ångest, relationssvårigheter. 

Anledningar till att söka psykoterapi kan vara många.Psykoterapi är en professionell behandling i form av regelbundna samtal där du i dialog med psykoterapeuten försöker förstå dina svårigheter och symtom. En hjälp till inre förändring och frigörelse från invanda livsmönster.Det ger dig en möjlighet att möta livets svårigheter på ett nytt sätt, gå från låsning till lösning, samtidigt som symtom minskar i grad / klingar av. Analys av erfarenheter och handlingar ökar förståelsen för vem man är, hur man upplever sig själv och sig själv i relation till andra.Jag jobbar integrerat med olika metoder såsom KBT, EMDR och familjeterapi.

EMDR

EMDR är en förkortning av Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR är en framgångsrik  psykoterapimetod,  som hjälper att minska besvären efter en traumatisk händelse. Även om traumat ägde rum för många sedan är EMDR en effektiv behandlingsmetod.

Sedan 1990 talet används behandlingsmetoden EMDR med goda resultat vid PTSD. EMDR kan också användas för att hjälpa människor att hantera ångest, panik, fobier, svår sorg, långvariga smärta och beroendeproblematik.

Vid EMDR användas ögonrörelsen och ligger fokusen på  känslor, tankar och fysiska sensationer i relation till traumat.

KBT

KBT står för Kognitiv beteendeterapi, och är en terapiform som kombinerar kognitiv psykoterapi med beteendeterapi. Numera har begreppet breddats och innefattar även tekniker som exempelvis medveten avslappning.

Centralt för KBT som behandlingsform är att den fokuserar på en individs tankar, känslor och reaktionsmönster.

I behandlingen utgår terapeuten ofta från en beteendeanalys, där man undersöker beteendemönster som klienten upplever som problematiska och analyserar dessa ur ett inlärningsperspektiv. Behandlare och klient kollar tillsammans på vad som utlöser beteendemönstret, vilka konsekvenser det får, och vad beteendet har för funktion för klienten.Utifrån resultatet på analysen arbetar man sedan med att förändra beteendet i klientens önskade riktning. Detta kan till exempel handla om att vara mindre självkritisk, att oroa sig mindre eller att leva sitt liv mer enligt sina värderingar.

FAMILJETERAPI

Familjeterapi är en form av psykoterapi där man arbetar med hela eller delar av familjen för att lösa problem, bemästra svåra livssituationer och komma vidare i kriser. Man ser på familjen som ett system där alla i familjen påverkar varandra ömsesidigt.

Det är vanligt i nära relationer att vi kör fast i kommunikationen och har svårt att lösa det på egen hand.

Olika sätt att se på viktiga områden i livet kan göra att vi hamnar i svårlösta konflikter.

Olika förväntningar kan leda till missförstånd och besvikelser. Ibland är det mellan olika generationer och ibland inom familjen. Allt vanligare är kommunikationssvårigheter i ”flerfamiljer” med dina och mina barn.

 

shutterstock_1173870532 (3)_edited
shutterstock_1192575313 (1)_edited
people-2561053__480_edited