Stöd och behandling för traumatiserade barn

Utvecklingstrauma

Många adopterade och familjehemsplacerade barn har haft en dålig start i livet med omsorgssvikt, försummelse och separationer från anknytningspersoner. Barn som upplevt allvarlig försummelse och separationer under sina första år i livet kan vara kroniskt traumatiserade och bära med sig detta genom livet om det inte uppmärksammas och behandlas.

Traditionella behandlingsmetoder för dessa barn är sällan tillräckliga då de inte inriktar sig mot barnens grundproblematik som ofta är en kombination av anknytningstrauma och potentiellt traumatiserande händelser.

Specialiserad kunskap om adoptivbarns och familjehemsplacerade barns särskilda utsatthet är viktigt för att kunna möta barnens specifika behov. En del barn som blivit traumatiserade tidigt i livet kan ha svåra beteenden kopplat till traumat. Ofta är det dock svårt för såväl barn som vuxna runt omkring barnet att koppla ihop det svåra beteendet med tidigare erfarenheter av överväldigande händelser i barnets liv. Om barnet varit utsatt tidigt i livet kan barnet även sakna minnesbilder då minnessystemet inte varit utvecklat hos barnet. Traumat finns dock lagrat i kroppen i form av kroppsminnen som triggar i gång starka känslor av otrygghet och rädsla i situationer som både för barnet och omgivningen kan bli obegripliga.  Aggression och svårt utagerandebeteende, svårt att lita på andra människor, skuld och skamkänslor, låg självkänsla, svårt att planera och organisera och relationssvårigheter är vanliga symtom hos dessa barn.

 

Integrerad behandling för barn med utvecklingstrauma

Nationella och internationella riktlinjer beskriver att barn med utvecklingstrauma är i behov av en långsiktig behandling med fokus på såväl anknytning som trauma. Behandlingen behöver ske utifrån de tre faserna 1. Stabilisering, 2.  Traumafokuserad behandling 3. Förebygga återfall och främja fortsatt personlig utveckling. Många metoder kan komplettera varandra i de olika faserna av behandlingen beroende på vad barnet behöver.

Integrerad behandling för barn med utvecklingstrauma är en behandling som integrerar flera behandlingsmetoder som visat sig vara hjälpsamma för barn med utvecklingstrauma. Målet med behandlingen är att barnet ska känna sig tryggt och ha frigjort resurser som legat gömda pga. traumatiseringen.

Behandlingen bygger på en integration av metoderna ”Sleeping Dogs”,  EMDR (Eye Movement Desensibilisation and Reprocessing), Traumafokuserad familjeterapi och Theraplay. Alla behandlingar individanpassas efter varje barns särskilda behov.

Traumafokuserad familjeterapi fokuserar på att lära föräldrar och barn att tolka beteenden utifrån en traumalins samt lära föräldrar och barn nya färdigheter för att hantera starka känslor och skapa en trygg relation. I familjeterapin ingår en utbildning i traumamedvetet föräldraskap.

EMDR (trauma) terapin fokuserar på att avladda känslomässiga minnen och dysfunktionella tankar från tidigare livshändelser som blivit synliga under familjeterapin.

Den lekfulla samspelsmetoden Theraplay syftar till att öka lusten till att delta i behandlingen samt öka tryggheten i anknytningsrelationen.

Vid behov involveras skolan i behandlingen.

Behandlingen sker i första hand i Relationsbyggets lokaler i Hallsberg. Utbildning i Traumamedvetet föräldraskap kan ske via nätet för att minska antalet resor för föräldrar som har lång väg att resa till behandlingen.