Integritetspolicy & Avtalsvillkor

Personuppgifter

Relationsbygget, HS Psykoterapi AB, 559091-3744, Tunbovägen 15, 694 37 Hallsberg hanterar personuppgifter enligt GDPR (General Data Protection Regulation). Kontaktuppgifter till personuppgiftansvarig är: Helene Samuelsson, mail. helene@relationsbygget.se, tel. 070-3705166.

Definition och styrande dokument

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. De tre lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom Relationsbyggets, HS Psykoterapi ABs verksamhet är patientdatalagen, dataskyddsförordningen (GDPR) och bokföringslagen. För patienter hanterar vi personuppgifter enligt patientdatalagen och för alla som köper någon typ av tjänst av oss hanteras uppgifterna enligt Bokföringslagen och GDPR. GDPR är styrande gällande all annan typ av insamling av personuppgifter såsom t ex nyhetsbrev och kakor.

Relationsbygget, HS Psykoterapi AB, behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

Tillhandahållande och administration av Relationsbyggets, HS Psykoterapi ABs tjänster: handledning, familjerekonstruktion, utbildningar, psykoterapier, stöd/behandling.

Du har rätt att göra invändningar mot vissa personuppgiftsbehandlingar som Relationsbygget, HS Psykoterapi AB utför med stöd av ett allmänt intresse. Du måste då specificera vilken behandling av personuppgifter du invänder mot.

Relationsbygget, HS Psykoterapi AB, använder E- bokföringssystemet Speedledger för bokföring och fakturering. I systemet finns ett kundregister med alla kunder/patienter som köpt någon form av tjänst från Relationsbygget, HS Psykoterapi AB. Bokföringsunderlag, t ex kunduppgifter och fakturor sparas i 7 år.

Relationsbygget, HS Psykoterapi AB består av Helene Samuelsson, socionom och legitimerad psykoterapeut. Utifrån legitimationen är Helene ålagd tystnadsplikt enligt Patientsäkerhetslagen. Hon är skyldig att föra journaler och följa Hälso- och sjukvårdslagens regler. Journalen förvaras i tio år efter avslutad och makuleras därefter. Journalföringssystem som används för verksamheten är Kaddio.

För tjänster såsom utbildning, handledning och familjerekonstruktion sker ingen journalföring utifrån Patientsäkerhetslagen då dessa tjänster ej ses som hälso- och sjukvård.

Kakor

Relationsbygget, HS Psykoterapi AB, använder kakor på relationsbygget.se. Kakor används på de allra flesta webbplatser, och enligt den svenska lagen är vi skyldiga att informera om vad kakor är och hur vi använder dem.

Kakor är små textfiler som sparas i din enhet. Varje kaka innehåller information om ditt besök på hemsidan och används av oss för att kunna förbättra användbarheten. Ibland använder vi även kakor för att kunna erbjuda innehåll och annonser som är relevant för dig.

Vi skickar dessutom vidare den insamlade informationen till några av de analys- och annonstjänster vi samarbetar med. Tjänsterna kan varken identifiera dig som person eller din dator. Vi använder Google Analytics för att förstå och tolka användarbeteenden. Vi använder Google Adwords och Facebook Pixels för att kunna skapa annonser som är relevanta för dig.

Om du inte vill ha några kakor kan du välja att inte acceptera kakor i enhetens webbläsare. Du kan också välja att radera dina kakor. Läs mer på minacookies.se.

Du har rätt att när som helst inge ett klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till Relationsbygget, HS Psykoterapi AB eller till Datainspektionen. www.datainspektionen.se.

Hemsida

Hemsidan och webbplatsen är skapad i WordPress med giltigt SSL Certifikat från Let´s Encrypt X3. Design och layout är utvecklad av EMS Design Webbyrå.

Relationsbygget, HS Psykoterapi ABs ansvar

Vi är alltid personuppgiftsansvariga. Dina personuppgifter kommer aldrig säljas vidare, hyras ut eller överlåtas till tredje part. Vi ger inte dina uppgifter vidare, utom till de av våra underleverantörer som är personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. De biträden som den personuppgiftsansvarige anlitar ska kunna ge tillräckliga garantier för att behandlingen uppfyller kraven i dataskyddsförordningen och säkerställer att den registrerades rättigheter skyddas.

Dina rättigheter
Du har rätt att när som helst ta del av vilka personuppgifter vi har om dig och hur vi hanterar dessa. Skicka ett mejl till helene@relationsbygget.se om du önskar att ta del av ett personuppgiftsutdrag. Du har alltid rätt att få dina uppgifter rättade om något inte stämmer. Du kan när som helst begära att dina personuppgifter ska tas bort om det inte längre föreligger någon rättslig grund för behandlingen.

Säkerhet
Vi gör allt vi kan för att dina personuppgifter ska lagras på ett säkert sätt.

Patientinformation - GDPR

Varför registreras mina personuppgifter?

Relationsbygget, HS Psykoterapi AB är en vårdgivare vars verksamhet styrs av Socialstyrelsens lagar och riktlinjer.

Relationsbygget, HS Psykoterapi AB är skyldig att föra patientjournal avseende varje patient. Patientjournalen kan exempelvis innehålla personuppgifter som bakgrunden till vården, uppgift om ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder och uppgift om när och vem som har gjort anteckningen i journalen. Varje gång du, som patient, kontaktar Relationsbygget, HS Psykoterapi AB registreras personuppgifter om dig. Personuppgifterna behövs för att kunna ge en god, säker och trygg vård. Personuppgifterna används för journalskrivning och som underlag för fakturering och bokföring. Relationsbygget, HS Psykoterapi AB har rätt att registrera dina personuppgifter i patientjournalen och hälso- och sjukvårdsregister även om du inte gett ditt samtycke.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig eller den som skickat remiss eller beställt tjänst av Relationsbygget, HS Psykoterapi AB och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar verksamheten i egenskap av vårdgivare.

Hur behandlas mina personuppgifter?

Kontaktuppgifterna sparas 10 år i verksamhetens patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen.  Inom vården råder sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Relationsbygget, HS Psykoterapi AB  kommer därför inte att lämna ut dina personuppgifter med mindre än att lagstiftning föreskriver det, eller om patienten ger sitt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande.

Detta utesluter inte att Relationsbygget, HS Psykoterapi AB kan använda leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga avtal och våra instruktioner. Leverantören som får tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges enligt denna patientinformation.

Vilka rättigheter har jag?

Som patient har du rätt att ta del av uppgifter som finns i din patientjournal. Du har även rätt att få en kopia av hela eller delar av patientjournalen. Om du har en avvikande mening i förhållande till det som står i din patientjournal, eller anser att en uppgift där är oriktig, har du rätt att få detta infört i din patientjournal. För att få en uppgift borttagen i din patientjournal måste du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på www.ivo.se för att få detta prövat.

Du har möjlighet att få en lista över vilka som har tittat på dina personuppgifter. I Relationsbygget, HS Psykoterapi AB är det enbart Helene Samuelsson, som behandlande terapeut och verksamhetschef som har tillgång till patientjournalen.

Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke.