Theraplay

Theraplay är en behandlingsmetod som i grunden utgår från ”det hälsosamma föräldraskapet” och som utvecklades på 1960-talet i USA.  

Behandlingsformen är huvudsakligen en icke verbal metod där barnet uppskattas för den den är snarare än för sina prestationer. Behandlarna har som huvudansvar att i stunden bemöta barnets uppvisade behov av struktur, utmaning, engagemang och omsorg, på ett sätt som gör det möjligt för barnet att internalisera denna erfarenhet som en erfarenhet som hon sedan i sin tur kan uttrycka gentemot andra.

Målgrupp för Theraplay behandling är barn med känslomässiga och utvecklingsmässiga svårigheter som tidigt i livet av olika anledningar inte har bemötts på ett optimalt sätt eller där man behöver stöd och hjälp för att stimulera och optimera barnets känslomässiga och kognitiva utveckling. Vanligt förekommande problematik hos dessa barn kan vara olika former av sociala samspelssvårigheter, traumatisering, extrem blyghet, överaktivitet, stort kontroll behov, ilskna/utagerande samt olika former av autism m.m.

Theraplay är en strukturerad vuxenstyrd aktivitet i vilken förälder -/ar tillsammans med barnet deltar i lek och lustfyllda aktiviteter under 30-40 minuter per session. Förälderns deltagande i samspelsbehandlingen är lika viktig som barnets.

Aktiviteterna är noggrant utformade samarbets- och omsorgsbaserade samspelslekar som bygger på dimensionerna struktur, engagemang, utmaning och omsorg. Syftet är att öka barnets självkänsla, känsla av tillhörighet, omsorg, acceptans och tillit till sig själv, andra och omvärlden.

Trygg anknytning är endast möjligt när ett barn inte lever i ett tillstånd av konstant traumatisering.