Handledning

Relationsbygget erbjuder professionell handledning individuellt eller i grupp. Den sker utifrån ett integrativt synsätt där anknytningsbaserad, systemteoretisk och traumateoretisk teoribildning används.

Handledning ger yrkesverksamma tid att speglas tillsammans och reflektera över sina olika roller. Handledningen startar en förändringsprocess som syftar till att ta till vara gruppens samlade kompetens och erfarenhet.

Med handledarens och gruppens erfarenheter och kompetens utforskas de problem som hindrar utveckling. Den positiva kraft och dynamik det ligger i att empatiskt reflektera tillsammans, leder ofta till ny utveckling och nya valmöjligheter.

Utbildning

Traumamedvetet föräldraskap – 1 och 2

Genom att utbilda er själva i Traumamedvetet föräldraskap får ni lättare att stötta och handleda era familjehem i strategier som blir till hjälp för de placerade barnen.  Vi  kommer till er och håller i två dagars utbildning. Hör av er till Helene för att diskutera lämpligt upplägg.

1. Barn, anknytning, trauma och traumamedveten omsorg 

Allt fler familjehemsföräldrar berättar om hur svårt det kan vara att vara familjehem, och att det har blivit svårare med tiden. Orsakerna till det är givetvis många, men en orsak kan vara att barn som blir omhändertagna i dag uppvisar mer komplicerade och svåra beteenden.

Familjehemsplacerade barn har ofta beteenden som är förknippade med trauma. Aktuell forskning visar att upprepade trauma i barndomen påverkar hjärnans struktur och kan leda till svårigheter i att reglera känslor och beteenden samt svårigheter i socialt samspel och nära relationer. Vuxna tolkar ibland dessa beteende som trots, uppmärksamhetssökande eller provokation vilket kan leda till ett ökat konsekvenstänk i föräldraskapet. Traditionella föräldrastrategier är dock många gånger verkningslösa på barn med anknytningstrauma.

Utbildningen syftar till att ge kunskaper kring trauma, hur trauma påverkar barns anknytning och utveckling samt grundläggande förståelse gällande traumamedveten omsorg som förhållningssätt i föräldraskapet.

2.  Föräldrastrategier och egenvård

Utbildningen ger utökade färdigheter i traumamedvetet föräldraskap  och vänder sig främst till familjehemsföräldrar/adoptivföräldrar. Tema som tas upp under utbildningen är strategier för att hjälpa barnet reglera sina känslor, hur du kan förebygga och hantera stora känsloutbrott, hur du möter skrämmande beteende hos barnet, hur du sätter gränser på ett empatiskt sätt samt egenvård för familjehemsföräldrar/adoptivföräldrar.

ledsen

Traumamedvetet förhållningssätt i skolan

För att barn som varit med om traumatiska upplevelser ska få en möjlighet att läka är det viktigt att samtliga vuxna som barnet möter drar åt samma håll och ger ett likartat bemötande. Är du skolpersonal och funderar på hur ni kan arbeta annorlunda på organisationsnivå/gruppnivå/individuellt för att ge barn med trauma förutsättningar att läka och växa? Då är vår utbildning i Traumamedvetet förhållningssätt i skolan något för er. Kontakta josefine@relationsbygget.se för vilket utbildningsalternativ som passar er. Utbildningen anpassas efter skolålder och kan ges som föreläsning eller utbildning via web.