Barn som utsatts för omsorgssvikt tidigt i livet har ofta beteenden som är förknippade med otrygg anknytning och trauma. Vi på Relationsbygget erbjuder dels utbildning i Traumamedvetet föräldraskap men även olika sorters behandling, läs mer längre ned på sidan. 

Vanliga beteenden hos barnet kan vara:

  • klängig, relationellt krävande eller undvikande av relationell närhet
  • starka känslor av ilska och rädsla eller en uppenbar brist på känslor
  • svårigheter att fungera i sociala situationer

  • svårigheter att upprätthålla relationer

  • behov av omedelbar tillfredsställelse

  • skolsvårigheter

  • beteendeproblem i form av intensiva utbrott, att stjäla, ljuga eller gömma mat. 

Utbildning

Traumamedvetet föräldraskap - 1 och 2

Allt fler familjehemsföräldrar berättar om hur svårt det kan vara att vara familjehem, och att det har blivit svårare med tiden. Orsakerna till det är givetvis många, men en orsak kan vara att barn som blir omhändertagna i dag uppvisar mer komplicerade och svåra beteenden. 

Adoptivföräldrar kan många gånger känna sig helt oförstående över de svåra beteenden deras barn kan uppvisa. Starka känslor av sorg och skuld skapar konflikter i familjen. Sällan funderar man över hur barnets tidiga erfarenheter kan har påverkat barnets möjlighet att utvecklas många år efter adoptionen.

Utbilda alla era familjehem/adoptivföräldrar i Traumamedvetet föräldraskap. Det kommer hjälpa dem utveckla en föräldrastil som främjar trygg anknytning och som blir till stöd för föräldrarna i svåra situationer.  

Del. 1 Barn, anknytning, trauma och traumamedveten omsorg

Familjehemsplacerade barn/adopterade barn och har ofta beteenden som är förknippade med trauma. Aktuell forskning visar att upprepade trauma i barndomen påverkar hjärnans struktur och kan leda till svårigheter i att reglera känslor och beteenden samt svårigheter i socialt samspel och nära relationer. Vuxna tolkar ibland dessa beteende som trots, uppmärksamhetssökande eller provokation vilket kan leda till ett ökat konsekvenstänk i föräldraskapet.

Traditionella föräldrastrategier är dock många gånger verkningslösa på barn med anknytningstrauma.

Utbildningen syftar till att ge kunskaper kring trauma, hur trauma påverkar barns anknytning och utveckling samt grundläggande förståelse gällande traumamedveten omsorg som förhållningssätt i föräldraskapet. 

Utbildningen ges under 1 heldag.

Del 2. Föräldrastrategier och egenvård

Utbildningen bygger på tidigare utbildning och ger utökade färdigheter för familjehemsföräldrar/adoptivföräldrar.

Tema som tas upp under utbildningen är strategier för att hjälpa barnet reglera sina känslor, hur du kan förebygga och hantera stora känsloutbrott, hur du möter skrämmande beteende hos barnet, hur du sätter gränser på ett empatiskt sätt samt egenvård för familjehemsföräldrar/adoptivföräldrar.

Utbildningen ges under 1 heldag.

Handledning

Relationsbygget vet att det kan vara extremt tufft att vara förälder till ett barn som lider av anknytningsproblematik. 

Majoriteten av de barn som blir familjehemsplacerade har erfarenhet av olika former av omsorgssvikt och traumatiska upplevelser i sina anknytningsrelationer.

Vi vet att föräldrar ibland kan känna sig ensamma, förvirrade, oförmögna och frustrerade.

Därför erbjuder vi en handledning med integrerad utbildning i traumamedvetet föräldraskap. Handledningen skapar en plats där någon lyssnar och erbjuder en objektiv feedback i en tillåtande och trygg miljö.

Handledningen kan ske individuellt eller i grupp i Relationsbyggets lokaler eller via Skype. Vi träffas på nätet för att möjliggöra för föräldrar som har svårt att åka hemifrån att vara med samt för att inte begränsas av avstånd.

Integrerad behandling för barn i familjehem

Integrerad behandling för barn  i familjehem är en behandling för barn med en historia av känslomässigt överväldigande livshändelser i nära relationer.

Behandlingen bygger på en integration av metoderna EMDR (Eye Movement Desensibilisation and Reprocessing), traumafokuserad familjeterapi och Theraplay. Det är en intensiv behandling med träffar 1 gång i veckan under ca 1 år. Både barn och föräldrar deltar i behandlingen.

Familjeterapin fokuserar på att lära föräldrar och barn nya färdigheter för att hantera starka känslor och skapa en trygg relation.

EMDR terapin fokuserar på att avladda känslomässiga minnen och dysfunktionella tankar från tidigare livshändelser som blivit synliga under familjeterapin.

Den lekfulla samspelsmetoden Theraplay syftar till att öka lusten till att delta i behandlingen samt öka tryggheten i anknytningsrelationen.

LEKA Utvecklingsstöd

Lekfullhet – Empati – Kunskap – Acceptans

LEKA utvecklingsstöd är en gruppverksamhet för barn som blivit separerade från sina biologiska föräldrar och familjehemsplacerats.

LEKA syftar till att hjälpa barnen förstå sig själva. LEKA ökar barnets möjlighet att skapa positiv identitetsutveckling och god självkänsla.

Barn som inte förstår sina, för många negativa beteenden, utvecklar en låg självkänsla och drar slutsatser såsom tex ”jag är dålig”.

Genom att lekfullt, kreativt och pedagogiskt ge barnen kunskap om hur ”vi människor” reagerar på skrämmande händelser, känslor, tankar, hjärnans utveckling osv ökar möjligheten för dem att förstå sig själva utan att känna skuldkänslor.